GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR DEKRA JOBPORTAL

Disse generelle handelsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) er gældende for enhver aftale (herefter ”Aftalen”) indgået mellem DEKRA A/S (herefter ”DEKRA”) og DEKRAs kunder (herefter ”Kunden”), når der i Aftalen er henvist til Betingelserne. 

Ved uoverensstemmelser mellem tilbud og Betingelserne har ordlyden i tilbuddet forrang. Enhver fravigelse af Betingelserne skal ske skriftligt i et særskilt aftaledokument. De til enhver tid gældende Betingelser kan findes på Jobportalen.

 

 1. BETINGELSERNES ANVENDELSESOMRÅDE 

  1. Betingelserne udgør en del af aftalegrundlaget mellem DEKRA og Kunden. Ved uoverensstemmelser mellem tilbud og Betingelserne har ordlyden i tilbuddet forrang. Enhver fravigelse af Betingelserne skal ske skriftligt i et særskilt aftaledokument. De til enhver tid gældende Betingelser kan findes på https://transportjob.dekra.dk/handelsbetingelser-for-virksomheder
  2. Betingelserne regulerer og beskriver ikke forhold i relation til brugen af Jobportalen, da dette er særskilt reguleret i vores ”Generelle betingelser for brugere af DEKRAs Jobportal”, der kan læses her.
  3. Betingelserne regulerer og beskriver ikke forhold i relation til persondata, da dette er særskilt reguleret i vores persondata- og cookiepolitik, der kan læses her.
 1. AFTALEINDGÅELSE 

  1. Aftalen er indgået, når Kunden ved sin underskrift, pr. e-mail, online køb, mundtligt eller på anden vis har accepteret Aftalen. DEKRA har ret til at optage telefonsamtaler og gemme disse til dokumentation af indgåede aftaler. 

 1. DEKRAS FORPLIGTELSER

  1. DEKRAs eventuelle forpligtelse til at udforme, publicere og distribuere Kundens annonce vil fremgå af den mellem DEKRA og Kunden indgåede Aftale. Der tages forbehold for tidspunktet for forventet annoncestart, idet bemærkes, at udgivelsesdatoen er omtrentlig, og placeringsønsker ikke er bindende for DEKRA, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt skriftligt. 

  2. Jobannoncer bliver som udgangspunkt godkendt inden for 1 arbejdsdag, hvorefter annonceringen publiceres. Hvis Kunden ønsker indtastning af jobannoncer foretaget af DEKRA Kundecenter, vil der gå op til 2 arbejdsdage, førend annonceringen publiceres.

  3. Alle virksomheder skal godkendes af DEKRA før levering. Der vil gå op til 2 arbejdsdage, førend en virksomhed kan godkendes.

 1. DEKRAS BEFØJELSER

  1. I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse er DEKRA berettiget til at hæve Aftalen. Enhver forsinkelse med betaling er væsentlig og berettiger DEKRA til at hæve Aftalen. DEKRA er dog berettiget til at fastholde Aftalen og kræve betaling i overensstemmelse med Aftalen. 

  2. DEKRA er endvidere berettiget til uden varsel og uden tilbagebetalingspligt at afvise, ændre eller afbryde annoncering, som strider mod god markedsføringsskik, tredjemands rettigheder, redelig handlemåde, god skik og brug, DEKRAs ”Generelle betingelser for brugere af DEKRA jobportal", og/eller er uhensigtsmæssig for brugervenligheden af DEKRAs annonceringsplatform. 

  3. DEKRA er berettiget til at foretage kreditvurdering af Kunden fra andre registre end DEKRAs kunderegistre.

 1. KUNDENS FORPLIGTELSER 

  1. Kunden er i forbindelse med aftaleindgåelsen ansvarlig for og forpligtet til at give sådanne oplysninger, herunder cvr.nr., som er påkrævet for korrekt identifikation af Kunden. I tilfælde af mangelfulde oplysninger om Kunden i Aftalen er DEKRA berettiget til at rette et eventuelt krav mod underskriveren og/eller bestilleren personligt. 

  2. Kunden er forpligtet til skriftligt at oplyse ændringer af navn, kontaktoplysninger og logo til DEKRA straks, og Kunden er selv ansvarlig herfor. Kunden er berettiget til at få sådanne ændringer i de publicerede annoncer, såfremt sådanne ændringer kan foretages uden ulempe for DEKRA. Kunden er ansvarlig for at indlevere materiale til annoncering. 

 1. KUNDENS BEFØJELSER 

  1. I tilfælde af DEKRAs misligholdelse er Kunden forpligtet til straks at reklamere skriftligt overfor DEKRA. Reklamationen har først gyldighed, når den er kommet frem til DEKRA.

  2. Ved forsinkelse med annoncering i op til 10 dage er Kunden alene berettiget til forholdsmæssigt afslag (delvis kreditering) svarende til forsinkelsens udstrækning. DEKRA er dog også berettiget til at fastholde Aftalen og flytte den aftalte startdato.

 1. OPSIGELSE 

  1. Ved aftaler med tidsbegrænset annonceringsperiode ophører annoncering på det i Aftalen fastsatte tidspunkt. Kunden kan i sådanne aftaler ikke opsige, annullere eller fortryde Aftalen om annoncering, når Kunden har accepteret Aftalen.

  2. Ved aftaler med tidsubegrænset annonceringsperiode kan Kunden ikke, for så vidt angår bindingsperioden, annullere eller fortryde Aftalen om annoncering, når Kunden har accepteret Aftalen. Aftaler med tidsubegrænset annonceringsperiode kan for så vidt angår tiden efter bindingsperioden opsiges skriftligt. Opsigelsen skal være specificeret med udtrykkelig angivelse af, om den vedrører dele af eller hele den indgåede Aftale om annoncering, og opsigelsen har kun gyldighed, når denne er kommet frem til DEKRA. 

  3. DEKRA vil i tilfælde af Kundens opsigelse fremsende skriftlig bekræftelse herpå, og det er Kundens ansvar skriftligt at rette henvendelse til DEKRA, såfremt bekræftelse udebliver.

 1. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

  1. Prisen for annoncering fremgår som udgangspunkt af den mellem DEKRA og Kunden indgåede Aftale. Alle priser anføres eksklusiv moms. 

  2. De til enhver tid gældende priser kan findes på Jobportalen under priser og løsninger. 

  3. DEKRA er berettiget til at fakturere Kunden straks efter aftaleindgåelsen, og sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af den fremsendte faktura. Ved forsinket betaling beregnes der rente fra sidste rettidige betalingsdag til betaling sker med 1,5 % af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned.

  4. DEKRA og DEKRAs samarbejdspartnere er endvidere berettiget til rykker-, inkasso-, og kompensationsgebyrer, jf. rentelovens § 9a og 9b, og til at forfølge ethvert krav i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 1. PRODUKTUDVIKLING 

  1. DEKRA er berettiget til at ændre produkter, tjenester og ydelser i de af DEKRA  udgivne digitale medier og platforme, hvor Kunden annoncerer. Dette omfatter bl.a. funktionalitet, layout, format, struktur, datagrundlag, rubrikdisposition og -titel, omfang samt faggruppebetegnelser. DEKRA kan frit vælge format ved annoncering i digitale medier (p.t. nyeste version af Flash), og Kunden kan ikke gøre krav gældende i den forbindelse.

  2. Ophør af annoncering som følge af produktudvikling kan kun ske ved opsigelse.

 1. RETTIGHEDER 

  1. Alle rettigheder til software, samtlige kildekoder, herunder bl.a. ASP, JAVA, applets, CGI, net- og HTML-koder samt alle rettigheder til grafiske fremstillinger, tekst, billeder, data og andet materiale, som helt eller delvist er fremstillet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med DEKRA i forbindelse med Aftalen, tilhører DEKRA og må ikke anvendes i andre sammenhænge uden DEKRAs skriftlige accept. 

  2. Handlinger i strid hermed kan forhindres ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. DEKRA og Kunden beholder hver især den fuldstændige ejendomsret til egne immaterielle rettigheder, som er frembragt, erhvervet eller på anden måde opnået forud for Aftalens indgåelse. 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSER 

  1. DEKRAs eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden er begrænset til Kundens direkte og dokumenterede tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af Kunden erlagte vederlag, uanset tabets årsag eller karakter. 

  2. Kundens eventuelle erstatningskrav som følge af fejl i annoncen skal fremsættes skriftligt og være kommet frem til DEKRA senest 8 dage efter indrykning af annoncen. Kundens eventuelle erstatningskrav som følge af andre forhold end fejl i annoncen skal fremsættes skriftligt og være kommet frem senest 8 dage efter Kunden er blevet eller burde være blevet bekendt med den ansvarspådragende handling eller undladelse. 

  3. Idet Kunden er ansvarlig for lovligheden af den information, der stilles til rådighed for offentligheden gennem annoncering hos DEKRA, er DEKRA berettiget til ved regres mod Kunden at videreføre eventuelle erstatningskrav fra tredjemand, som skyldes Kundens overtrædelse af god markedsføringsskik, tredjemands rettigheder, redelig handlemåde, god skik og brug og/eller DEKRAs ”Generelle betingelser for brugere af DEKRA jobportal". 

  4. DEKRA kan ikke ifalde ansvar overfor Kunden for tab forårsaget af forhold, der ligger udenfor DEKRAs kontrol (force majeure), og som DEKRA ved Aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. Dette finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af force majeure hos tredjemand, til hvilken DEKRA har overladt udførelsen af de forpligtelser, der følger af Aftalen.  

 1. OVERDRAGELSER AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

  1. Kunden er ikke uden DEKRAs skriftlige accept berettiget til at overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalen til tredjemand. 

  2. DEKRA er berettiget til at overdrage både forpligtelser og rettigheder i henhold til Aftalen til tredjemand uden Kundens accept. 

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

  1. Betingelserne regulerer og beskriver ikke forhold i relation til persondata, da dette er særskilt reguleret i DEKRAs persondata- og cookiepolitik, der kan læses her

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

  1. Enhver tvist mellem DEKRA og Kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved Retten i Lyngby som værneting i første instans og Østre Landsret i anden instans.